پروژه شعب بیمه آسیا

نمای کامپوزیت شعب بیمه آسیا ، اجرا و نصب ورق کامپوزیت توسط آلوسوئیس باند

درباره این پروژه

نمای ورق کامپوزیت شعب بیمه آسیا توسط تیم فنی ما اجرا و با ورق کامپوزیت آلوسوییس باند انجام شده است

اجرا شده توسط هلدینگ آلوسوئیس باند.تاریخ: مهر 1395

مشتری: شعب بیمه آسیا

مکان: پروژه های سراسری شعب بیمه آسیا در کشور

ورق کامپوزیت مصرفی :ورق کامپوزیت آلوسوئیس باند

امتیاز:مشاهده سایت پروژه