پروژه مجتمع تجاری و اداری آلین

نمای کامپوزیت مجتمع تجاری واداری آلین ، اجرا و نصب ورق کامپوزیت توسط آلوسوئیس باند

درباره این پروژه

نمای کامپوزیت مجتمع تجاری و اداری آلین توسط تیم نصب و اجرا آلوسوییس باند انجام شده و ورق کامپوزیت مصرف شده در این پروژه، آلوسوییس باند می باشد.

اجرا شده توسط هلدینگ آلوسوئیس باند.تاریخ: اردیبهشت 1398

مشتری: مجتمع تجاری و اداری آلین

مکان: تهران ، خیابان خلیج فارس ، مجتمع تجاری و اداری آلین

ورق کامپوزیت مصرفی :ورق کامپوزیت آلوسوئیس باند

امتیاز:مشاهده سایت پروژه