پروژه مجتمع تجاری اداری جلفا

نمای کامپوزیت مجتمع تجاری و اداری جلفا ، اجرا و نصب ورق کامپوزیت توسط آلوسوئیس باند

درباره این پروژه

کلیه ورق کامپوزیت مصرف شده برای نما داخلی پاساژ مروارید ورق کامپوزیت آلوسوییس باند می باشد.

اجرا شده توسط هلدینگ آلوسوئیس باند.تاریخ: آبان 1395

مشتری: پروژه مجتمع تجاری اداری جلفا

مکان: پروژه مجتمع تجاری اداری جلفا

ورق کامپوزیت مصرفی :ورق کامپوزیت آلوسوئیس باند

امتیاز:مشاهده سایت پروژه